ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสาน ได้เริ่มขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี โดยในปีนี้วิทยุการบินฯ ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการของจังหวัดในพื้นที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในการขอความร่วมมือการแจ้งขออนุญาตการจุดบั้งไฟจากทางการ ภายใต้แนวคิดการบินที่ปลอดภัยอยู่ร่วมกันได้กับประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาช้านาน

คุณสาริณี  อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีของคนไทยในภาคอีสาน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างเดินทางมาร่วมงานประเพณีนี้กันอย่างคับคั่ง จากที่เคยจัดกันตามหมู่บ้านก็เปลี่ยนมาเป็นงานประจำปีของจังหวัด ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ในการนำมาประดิษฐ์บั้งไฟในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาตามไปด้วย  ในขณะที่การเติบโตของกิจการการบินของประเทศได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  เส้นทางบินในบางพื้นที่จึงอาจเป็นพื้นที่เดียวกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทางการบินได้

อย่างไรก็ตาม  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ วิทยุการบินฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกระทรวงคมนาคม และ กระทรวงมหาดไทย โดยได้ช่วยกันรณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชน  มีการจัดพื้นที่ (โซนนิ่ง) เฝ้าระวังพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบิน และเส้นทางบิน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตการจุดบั้งไฟ   ซึ่งในปีนี้วิทยุการบินฯ  สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือ และแจ้งย้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะจัดงานเทศกาลบุญบั้งไฟ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้มีการขออนุญาตจุดบั้งไฟไปยังหน่วยงานปกครองในพื้นที่ก่อนการจัดงาน เพื่อการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นข่าวประกาศนักบิน (NOTAM) ซึ่งจะจัดทำเป็นแบบ Graphic NOTAM แสดงผลบ่งชี้ตำแหน่งของการจุดบั้งไฟ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ แบบ Real Time  สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนการบินและการทำการบินของนักบิน  รวมถึงเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในการอำนวยความสะดวกแก่สายการบินในแต่ละเที่ยวบิน

สำหรับการขออนุญาตจุดบั้งไฟนั้น ประชาชนหรือผู้จัดงานจะต้องทำหนังสือขออนุญาตจุดบั้งไฟถึงอำเภอและจังหวัด โดยแจ้งรายละเอียดพื้นที่การจุดบั้งไฟ ระบุที่ตั้ง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจุดบั้งไฟ วัสดุอุปกรณ์ ในการทำบั้งไฟ ขนาดความสูงและจำนวนของบั้งไฟ รวมถึงชื่อผู้จัดงานเพื่อการประสานงานได้ทันที โดยสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.aviation.go.th   โดยต้องแจ้งอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำการจุดทุกครั้ง

ทั้งนี้ จากการรณรงค์ให้มีการแจ้งขออนุญาตก่อนจุดบั้งไฟมาอย่างต่อเนื่องนั้น  พบว่าสถิติการพบเห็นบั้งไฟนอกพื้นที่ออกประกาศ NOTAM จากการรายงานของนักบินลดลง  โดยการเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2558 มีแจ้งพบเห็น 36 ครั้ง ในขณะที่ ปี 2559 ได้รับแจ้งพบเห็น 22 ครั้ง  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมองเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ โดยให้ความร่วมมือแจ้งขออนุญาตการจุดบั้งไฟไปยังหน่วยงานปกครองในพื้นที่   ซึ่งนับเป็นวิถีไทยและประเพณีอันดีงามที่สามารถคงอยู่ควบคู่กับการเดินทางทางอากาศอย่างปลอดภัยได้